User Login

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
 

Giới thiệuDANH SÁCH BCH TRUNG ƯƠNG HỘI KHOÁ IV - NHIÊM KỲ 2020-2025

DANH SÁCH BCH TRUNG ƯƠNG HỘI KHOÁ IV - NHIÊM KỲ 2020-2025

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN- KHAI THÁC VIỆT NAM

KHÓA IV  NHIỆM KỲ (2020-2025)

(Kèm theo Nghị quyết số:           /NQ HCNK-KT ngày 29-11-2020)

  (theo thứ tự A, B,C…)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Trần Văn Bản

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

ĐT: 0913234179

2

Khiếu Hữu Bộ

TS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

bokhieu54@gmail.com; ĐT: 0912 010933

3

Nguyễn Chí Cao

KS

Công ty FOUNTECH

ĐT: 097.8348866

fountech@gmail.com

4

Nguyễn Văn Chính

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

ĐT: 0903254067

5

Vũ Cao Cường

KS

Chi hội Công nghệ Khoan Đông Bắc

ĐT 0976200755

yamatocuong@gmail.com

6

Vũ Văn Dũng

NGUT.Th.S

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

Dungvuvan53@gmail.com;

ĐT: 0913 258303

7

Lê Văn Dựng

KS

Chi hội Công nghệ khoan –Khai thác TP. HCM ĐT: 0903996610

dunglv.katmt@gmail.com; 

8

Lê Kim Đồng

KS

Viện Công nghệ Khoan- Khai thác;

              Lekimdong777@yahoo.com

                     ĐT: 0903815714

9

Vũ Văn Đông

TS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

vudongvmg@yahoo.com;

ĐT: 0913 262533

10

Bùi Việt Đức

TS

Công ty DPEC

info@dpec.com.vn; ĐT: 0908500678

11

Vũ Văn Đức

KS

Chi Hội Khoan Sơn Hà

sonhaquangninh@gmail.com; ĐT:0903437459

12

Nguyễn Văn Giáp

TS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

 giaptbdk@gmail.com; ĐT: 0913213980

13

Nguyễn Văn Hải

ThS

Chi hội Công nghệ Khoan Đông Bắc

ĐT:094 7815636

Nguyenhai.ktd@gmail.com

14

Đỗ Văn Hiến

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

ĐT: 0913502315

15

Phạm Bá Hiển

KS

Chủ tịch Chi hội Khoan- Khai thác TP Vũng Tàu; ĐT: 0916163265

Hienpb12@gmail.com

16

Nguyễn Xuân Hòa

TS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

hoanx56@gmail.com; ĐT: 0912398234

17

Trần Quốc Hòa

KS

Công ty Nước và Môi trường Hoàng Gia;

quochoa1506@yahoo.com.vn

ĐT: 0903 902 039

18

Lê Hùng

KS

Hội Công nghệ Khoan- Khai thác Việt Nam. ĐT: 0913590794

19

Nguyễn Tiến Hùng

TS

Bộ môn Khoan- Khác, Trường Đại học Mỏ Địa chất;

ĐT:0916190686

Rggru1@gmail.com

20

Bùi Thị Hương

CN

Viện Công nghệ Khoan

Thuhahai05@yahoo.com; ĐT: 0912993582

21

Đỗ Quang Khánh

TS

Trường Đại học Bách khoa Tp. HCM

dqkhanh@hcmut.edu.vn;

ĐT: 0936397733

22

Đinh Hữu Kháng

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

           khangpvn@gmail.com;

         ĐT:  0982527561

23

Trần Đình Kiên

NGUT.PGS.TS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

trandinhkien@humg.edu.vn

ĐT: 0903226132

24

Dương Danh Lam

TS

Chi hội Công nghệ Khoan-Khai thác TP. Vũng Tàu;

ĐT:0913 882469

Lamdd2008@gmail.com

25

Cao Ngọc Lâm

NGUT.PGS.TS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

ĐT: 0913001976

26

Nguyễn Văn Lập

KS

Công ty CP Đầu t­ư phát triển ngành nước và Môi trường; wedico@yahoo.com.vn

ĐT: 0913203670

27

Vũ Văn Mạnh

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

manh.dcmo@gmail.com; ĐT: 0904047667

28

Lê Văn Nam

Th.S

Bộ môn Khoan- Khác, Trường Đại học Mỏ Địa chất; ĐT: 098 9082003

Namking60@gmail.com

29

Phạm Văn Nhâm

KS

Công ty Khảo sát Địa chất Hòa Hưng

nhamdmtc@gmail.com

ĐT: 0913595372

30

Nguyễn Danh Nhẽ

KS

Phân hội Công nghệ Khoan Hải Dương

levanthai99@gmail.com

ĐT: 0913596711

31

Hoàng Trọng Quang

ThS

Trường Đại học Bách khoa TP HCM

htquangbk75@yahoo.com,
htquang@hcmut.edu.vn

32

Nguyễn Minh Quân

KS

Viện Công nghệ Khoan

valentino81vn@yahoo.com;

ĐT: 0904398117

33

Dương Hùng Sơn

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

ĐT: 0913 765837

sondh@pvi.pvn.vn

34

Cao Tùng Sơn

KS

XN Liên doanh VIETSOVPETRO

35

Phạm Đức Thông

KS

Chi hội Công nghệ Khoan-Khai thác

TP. Vũng Tàu;

ĐT: 091 8278920

36

Phạm Xuân Thành

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

dmtcvn@gmail.com; ĐT:0912386870

37

Phạm Thành

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

Phamthanh50@gmail.com; ĐT:0904278800

38

Nguyễn Xuân Thảo

PGS.TS

Viện Công nghệ Khoan

thao.vimsat@gmail.com; ĐT: 0912015585

39

Nguyễn Văn Thịnh

TS

Bộ môn TB dầu khí và CT Trường Đại học Mỏ- Địa chất:

ĐT: 0913044198 nvthinhst@gmail.com

40

Trần Văn Tân

TS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

ĐT:0913316865

41

Nguyễn Văn Tất

KS

TT Công nghệ Khoan – Khai thác;

nguyenvantatvbg@gmail.com

ĐT:0923202681

42

Phạm Xuân Toàn

TS

Viện Dầu Khí

ĐT: 0913222363

toanpx61@gmail.com

43

Nguyễn Văn Toàn

KS

Ban Khai thác Tập đoàn Dầu khí

ĐT: 0904059091

44

Nguyễn Trần Tuân

TS

Khoa Dầu khí, Tr­ường Đại học Mỏ - Địa chất; nguyentrantuan1102@gmail.com

ĐT: 0989556779 ; ĐT: 0969682222

45

Nguyễn Anh Tuấn

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

 tuanvimc@gmail.com;

 ĐT: 0915575537

46

Nguyễn Duy Tuấn

TS

Viện Công nghệ Khoan

 tuannd.vk@gmail.com;

ĐT: 0913537739

47

 Nguyễn Văn Tuấn

          KS

         Công ty CP Khoan và KSĐC 

                    ĐT: 0983098899

48

Phan Ngọc Trung

TS

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam,

             trungpn@vpi.pvn.vn;

               ĐT: 0913 594 102;

49

Đỗ Văn Trường

KS

Chi hội Công nghệ Khoan Đông Bắc.

truongdtg@gmail.com; ĐT:0904332988

50

Lưu Thế Trường

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

 luuthetruong49@gmail.com;

ĐT: 0918761837

51

Triệu Hùng Trường

PGS.TS

Trường Đại học Mỏ- Địa chất

hungtruong.trieu@gmail.com

ĐT: 0963990202; ĐT: 01687275686

52

Nguyễn Văn Trường

Th.S

Trung tâm CN khoan- Tông Cty Khảo sát

ĐT: 090 4068738

53

Lê Văn Vát

Th.S

Tr­ường cao đẳng Công nghiệp và Thương mại Phúc Yên

vatlv@pci.edu.vn; ĐT: 0988949658

54

Nguyễn Thế Vinh

PGS.TS

Khoa Dầu khí-Trường Đại học Mỏ- Địa chất

vinhumg@gmail.com; ĐT:0983655056

55

Nguyễn Văn Vọng

KS

Chi Hội Công nghệ Khoan Thịnh Lâm.

minhvong79@gmail.com; ĐT: 0914990278

 

Tổng số: 55 Ủy viên BCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH

THƯỜNG VỤ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN- KHAI THÁC VIỆT NAM

KHÓA IV  NHIỆM KỲ (2020-2025)

(Kèm theo Nghị quyết số:           /NQ HCNK-KT ngày 29-11-2020)

  (theo thứ tự A, B,C…)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Trần Văn Bản

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

ĐT: 0913234179

2

Khiếu Hữu Bộ

TS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

bokhieu54@gmail.com;

ĐT: 0912 010933

3

Vũ Văn Dũng

NGUT. Th.S

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

Dungvuvan53@gmail.com

ĐT: 0913 258303

4

Lê Kim Đồng

KS

Viện Công nghệ Khoan- Khai thác;

Lekimdong2003@yahoo.com

ĐT: 0903815714

5

Vũ Văn Đông

TS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

vudongvmg@yahoo.com

ĐT: 0913 262533

6

Bùi Việt Đức

TS

Giám đốc Cty DPEC. ĐT:0908500678

info@dpec.com.vn; ĐT: 0908500678

7

Nguyễn Văn Chính

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

8

Đỗ Cao Cường

KS

Chi hội CN Khoan Đông Bắc

ĐT 0976200755; yamatocuong@gmail.com

9

Nguyễn Văn Giáp

TS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

giaptbdk@gmail.com; ĐT: 0913213980

10

Phạm Bá Hiển

KS

Chi hội CN Khoan-Khai thác TP. Vũng Tàu; ĐT: 0916163265; Hienpb12@gmail.com

11

Đỗ Văn Hiến

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

ĐT: 0913502315

12

Trần Quốc Hòa

KS

Cty Nước và Môi trường Hoàng Gia;

quochoa1506@yahoo.com.vn

ĐT:0903 902 039

13

Trần Đình Kiên

NGUT.PGS.TS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

trandinhkien@humg.edu.vn

ĐT: 0903226132

14

Vũ Văn Mạnh

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

manh.dcmo@gmail.com

ĐT: 0904047667

15

Phạm Thành

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

Phamthanh50@gmail.com

ĐT:0904278800

16

Nguyễn Xuân Thảo

PGS.TS

Viện Công nghệ Khoan

thao.vimsat@gmail.com;

ĐT: 0912015585

17

Trần Văn Tân

TS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

ĐT:0913316865;

18

Phạm Xuân Toàn

TS

Viện Dầu khí

ĐT: 0913222363; toanpx61@gmail.com

19

Nguyễn Duy Tuấn

TS

Viện Công nghệ Khoan

tuannd.vk@gmail.com;

ĐT: 0913537739

20

Phan Ngọc Trung

TS

Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam,

trungpn@vpi.pvn.vn

ĐT: 0913 594 102;

21

Nguyễn Thế Vinh

PGS.TS

Khoa Dầu khí -Trường ĐH Mỏ- Địa chất

vinhumg@gmail.com

ĐT:0983655056

 

Tổng số 21 người

 

 

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO  

HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN- KHAI THÁC VIỆT NAM

KHÓA IV  NHIỆM KỲ (2020-2025)

(Kèm theo Nghị quyết số:           /NQ HCNK-KT ngày 29-11-2020)

  (theo thứ tự A, B,C…)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

CHỨC VỤ

1

Lê Kim Đồng

KS

Viện Công nghệ Khoan - KT;

Lekimdong2003@yahoo.com

               ĐT: 0903815714

Phó chủ tịch

2

Vũ Văn Đông

TS

Hội CNKKT Việt Nam

vudongvmg02@gmail.com

ĐT: 0913 262533.

Phó chủ tịch

3

Phạm Thành

KS

Hội CNKKT Việt Nam

Phamthanh50@gmail.com; ĐT:0904278800

Phó chủ tịch

4

Trần Đình Kiên

NGUT.

PGS.TS

Hội CNKKT Việt Nam;

trandinhkien@humg.edu.vn

ĐT: 0903226132-

Phó chủ tịch

5

Phạm Bá Hiển

KS

Chi hội CN Khoan-Khai thác TP. Vũng Tàu; ĐT:  0916163265

Hienpb12@gmail.com

Phó Chủ tịch

6

Nguyễn XuânThảo

PGS.TS

Viện Công nghệ Khoan

thao.vimsat@gmail.com

ĐT: 0912015585

Chủ tịch

7

Phan Ngọc Trung

TS

Tập đoàn Dầu khí VN

 ĐT: 0913 594 102

trungpn@vpi.pvn.vn

Phó chủ tịch

8

Nguyễn Duy Tuấn

TS

Viện Công nghệ Khoan

tuannd.vk@gmail.com;

ĐT: 0913537739

Tổng Thư ký

9

Phạm Xuân Toàn

TS

Viện Dầu khí

ĐT: 0913222363;

 toanpx61@gmail.com

Phó chủ tịch

 

DANH SÁCH

BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG

HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN- KHAI THÁC VIỆT NAM

KHÓA IV  NHIỆM KỲ (2020-2025)

(Kèm theo Nghị quyết số:           /NQ HCNK-KT ngày 29-11-2020)

  (theo thứ tự A, B,C…)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

CHỨC VỤ TRONG BAN LÃNH ĐẠO HỘI

1

Trần Văn Bản

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

Trưởng Ban

2

 Trần Quốc Hòa

 KS

Công ty Nước và Môi trường Hoàng Gia

Phó Trưởng ban

3

 Bùi Thị Hương

CN

ViÖn CN Khoan,

Ủy viên

4

Nguyễn Tử Vinh

ThS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

Ủy viên

5

Nguyễn Hoài Vũ

TS

Chi hội CN Khoan-Khai thác Vũng Tàu

Ủy viên

                                                                    

BCH TƯ HỘI

                                 CÔNG NGHẸ KHOAN – KHAI THÁC VIỆT NAM

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Video

Liên kết website

christian louboutin outlet Bvlgari replica Moncler Outlet Online Christian Louboutin Replica christian louboutin replica Christian Louboutin Replica lululemon outlet online Moncler Outlet Online