User Login

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
 

Các dự án TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM

TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM
____

DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH KHÓA VII (2013-2018)
 
 
 
 
 
 
 
Chủ tịch 
 PGS.TS
Đỗ Cảnh Dương
Phó chủ tịch
kiêm Tổng TK
TS. Bùi Đức Thắng    
Phó chủ tịch

 GS.S Trần Văn Trị

 
Phó chủ tịch
GS.TS. Mai Trọng Nhuận
Phó chủ tịch
KS.NguyễnTrọng Khiêm
Phó chủ tịch
TS.Đỗ Tiến Hùng
 
 
 
 
 
 
Phó chủ tịch
KS. Đặng Quốc Lich
Ủy viên
TS. Nghiêm
Vũ Khải
Ủy viên
TS. Nguyến Đắc Đồng
Ủy viên
TS  Nguyễn Thành Vạn
Ủy viên
TS. Nguyễn Trọng Tín
Ủy viên
PGS.TS. Nguyễn Xuân Khiển
 
 
 
 
 
 
 Ủy viên
 PGS.TS Tạ Đức Thịnh
 
Ủy viên
ThS Thái Quang
Ủy viên
KS. Nguyễn Văn Quyến
Ủy viên
TS  Lê Ái Thụ
Ủy viên- CVP
KS. Nguyễn Đông Hưng
 
 
 

DANH SÁCH BCH TRUNG ƯƠNG KHÓA VII (2013-2018)
(Xếp theo thứ tự ABC và cập nhật đến ngày 27-8-2016)

   

TT

 
Họ và Tên

Cơ quan công tác
 
1
 
TS. Trần Tuấn Anh
 
Viện trưởng Viện Địa chất - Viện HLKHCN VN
 
2
 
PGS. TS. Trương Biên
 
Trung tâm Công nghệ Khoan - Khai thác
 
3
 
KS. Đổng Văn Bình
 
Liên hiệp KS ĐCCT - Nền móng và Môi trường
 
4
 
TS. Đỗ Quốc Bình
 
Hội Khoáng sản Việt Nam
 
5
 
PGS.TS. Đoàn Văn Cánh
 
Hội Đia chất thủy văn Việt Nam
 
6
 
KS. Lê Trung Chính
 
Liên hiệp khoa học Địa chất và Du lịch
 
7
 
KS. Lê Bá Chương
 
Hội Địa chất Quảng Bình
 
8
 
KS. Lê Đình Đạo
 
Hội Địa chất Khoáng sản tỉnh Yên Bái
 
9
 
PGS.TS Đặng Hữu Diệp
 
Liên hiệp ĐCCT, Xây dựng và Môi trường
 
10
 
KS. Phan Trường Định
 
Viện Đá quý - Vàng và Trang sức Việt
 
11
 
TS. Nguyễn Đắc Đồng
 
 
Vụ trưởng Vụ KHCN,BộTN&MT, UV Đoàn Chủ tich
 
12
 
KS.  Nguyễn Văn Đức
 
Hội Địa chất Dầu khí Việt Nam
 
13
 
CN. Trần Nam Hưng
 
Liên hiệp KH Địa chất nền móng & Vật liệu xâydựng
 
14
 
KS. Lê Ngọc Dương
 
Phó giám đốc Sở Tài nguyên & MT tỉnh Lào Cai
 
15
 
 PGS.TS Đỗ Cảnh Dương
 
Chủ tịch Tổng hội Địa chất Việt Nam
 
16
 
ThS. Nguyễn Minh Đường
 
Hội Tuyển khoáng Việt Nam
 
17
 
TS. Lại Mạnh Giàu
 
Liên đoàn trưởng Liên đoàn Vật lý địa chất
 
18
 
ThS. Nguyễn Thái Hà,
 
TT Tư vấn Ứng dụng KHĐC & Công trình GT
 
19
 
PGS.TS Trần Thanh Hải
 
Phó Hiệu trưởng  trường Đại học Mỏ - Địa chất
 
20
 
TS. Lê Tứ Hải
 
Liên hiệp KH Địa chất Nước khoáng
 
21
 
TS. Nguyễn Văn Hạnh
 
Hội Tuyển khoáng Việt Nam
 
22
 
CN. Nguyễn Gia Hiền
 
Trug tâm Nghiên cứu Địa chât- Đá quý
 
23
 
, KS. Nguyễn Công Hiển
 
Liên hiệp Địa Kỹ thuật công trình miền Nam
 
24
 
KS. Vũ Thanh Hiếu
 
Phó Chủ tịch HHDNĐịa chất & KSVN
 
25
 
KS. Trần Trung Hiếu
 
Liên hiệp KHSX Địa chất Môi trường miền Nam
 
26
 
CN Đoàn Thị Hoa
 
UV BCH Hội Địa chất & Khoang sản YênBái
 
27
 
Trần Ngọc Hòa
 
Liên hiệp KHSX Địa chất - Địa vật lý
 
28
 
PGS. TSKH Trần Trọng Hòa
 
Hội Khoáng thạch học Việt Nam
 
29
 
KS. Nguyễn Giang Hoài
 
Phó Chủ tịch HH DN Địa chất & Khoáng sản VN
 
30
 
KS. Phạm Văn Hoàn
 
Hội Địa chất Hải Dương
 
31
 
TS. Nguyễn Hữu Hùng
 
Hội Cổ sinh - Địa tầng Việt Nam
 
32
 
 TS. Đỗ Tiến Hùng
 
UV Đoàn Chủ tịch Tổng hội Địa chất VN
 
33
 
KS. Bùi Cảnh Hưng
 
Hội Địa chất Khu vực Thái Bình
 
34
 
KS. Nguyễn Đồng Hưng
 
 
Chánh Văn phòng Tổng hội Địa chất VN
 
35
 
ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
 
 Hội Địa chất Biển Việt Nam
 
36
 
KS. Nguyễn Văn Huỳnh
 
Liên hiệp KHSX Địa chất &và Công nghệ khoáng
 
37
 
TS. Nghiêm Vũ Khải
 
 
UV Đoàn Chủ tịch Tổng hội Địa chất VN
 
38
 
KS. Nguyễn Trọng Khiêm
 
 
UV Đoàn Chủ tịch Tổng hội Địa chất VN
 
39
 
PGS.TS Nguyễn Xuân Khiển
 
 
UV Đoàn Chủ tịch Tổng hội Địa chất VN
 
40
 
KS. Phạm Xuân Kiểm
 
Hội Địa chất Sắt 8 Thạch Khê, Hà Tĩnh
 
41
 
PGS.TS Nguyễn Việt Kỳ
 
Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí
 
42
 
KS. Hoàng Hữu Lăng
 
TrungTâm PTTN & Dịch vụ ĐC-KS-MT miền Trung
 
43
 
 KS. Đặng Quốc Lịch,
 
UV Đoàn Chủ tịch Tổng hội Địa chất VN
 
44
 
KS. Lê Xuân Lợi
 
Liên đoàn trưởng LĐ Địa chất Trung Trung Bộ
 
45
 
KS. Hồ Xuân Mận
 
Liên hiệp KHSX Phát triển miền Trung
 
46
 
KS. Vũ Văn Mạnh
 
Hội Địa chất Đông Bắc
 
47
 
Ông Vũ Duy Miền
 
Hội ĐC&Tài nguyên-MT Khu vực Hải Phòng
 
48
 
Ông TS. Ngô Văn Minh
 
Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản
 
49
 
KS. Hoàng Ngọc Nam
 
Hội Đá quý Việt Nam
 
50
 
GS.TS Trần Nghi
 
Hội Trầm tích VN; UV Đoàn Chủ tịch THĐCVN
 
51
 
.KS. Mai Lương Ngọc
 
Trung tâm Khoa học Địa chất Công trình
 
52
 
TS Hoàng Thế Ngữ,
 
Hội Đá quý Việt Nam
 
53
 
 GS.TS Mai Trọng Nhuận
 
Đại học Quôc gia Hà Nội, UV Đoàn Chủ tịch
 
54
 
Ôg Đỗ Đình Phiên
 
Chủ tịch Hội Đia chất Tây Bác
 
55
 
KS. Bùi Phóng
 
Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam
 
56
 
PGS. TS. Tạ Hoà Phương
 
Hội Cổ sinh - Địa tầng Việt Nam
 
57
 
PGS.TS Nguyễn Huy Phương
 
Hội Địa chất công trình và Môi trường Việt Nam
 
58
 
CN. Lê Thị Phượng
 
Liên hiệp KHCN Địa chất Nền móng – Vật liệu XD
 
59
 
PGS.TS Nguyễn Văn Phổ
 
Viện trưởng Viện Công nghệ Địa chất và KS
 
60
 
 ThS. Thái Quang
 
 Liên đoàn trưởng LĐ Bản đồ địa chất miền Nam, UV Đoàn Chủ tịch
 
61
 
ThS. Trương Tấn Quốc
 
Liên hiệp KHĐC tư vấn kiểm định xây dựng
 
62
 
 KS. Nguyễn Văn Quyến
 
UV Đoàn Chủ tịch, Phó Tổng Thư ký
 
62
 
TS. Nguyễn Xuân Sơn
 
Trung tâm Ứng dụng Địa vật lý
 
63
 
PGS.TS Phạm Hữu Sy
 
Liên hiệp KSĐC- Xử lý nền móng công trình
 
64
 
KS. Đinh Thế Tân
 
Hội Địa chất Như Quỳnh
 
65
 
KS. Nguyễn Văn Tất
 
Trung tâm Công nghệ Khoan - Khai thác
 
66
 
TS. Bùi Đức Thắng
 
 
UV Đoàn Chủ tịch, Phó CT kiêm Tổng thư ký 
 
67
 
KS. Lê Hông Thái
 
Chủ tịch Công đoàn Tổng cục ĐC&KS VN
 
68
 
TS. Tống Ngọc Thanh
 
TT Quy hoạch & Điều tra Tài nguyên nước
 
69
 
CN. Nguyễn Thị Bích Thanh
 
Kế toán trưởng Tổng hội Địa chất VN
 
70
 
TS. Phạm Văn Thanh
 
Hội Địa hóa Việt Nam
 
71
 
KS. Trần Thế Thanh
 
Liên hiêp KHĐC Kiểm định Nền móng XD Saigon 
 
72
 
PGS.TS. Nguyễn Xuân Thảo
 
Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam
 
73
 
PGS.TS Tạ Đức Thịnh
 
 
Hội ĐCCT và MT VN; UV Đoàn Chủ tịch
 
74
 
TS. Đào Văn Thịnh
 
Viện Địa chất và Môi trường
 
75
 
TS. Lê Ái Thụ
 
 
Hội Địa chất Kinh tế VN; UV Đoàn Chủ tịch
 
76
 
GS. TSKH Đặng Trung Thuận
 
Hội Địa hóa Việt Nam
 
77
 
CN. Nguyễn Thị Bích Thuận
 
Viện Đá quý và Trang sức
 
78
 
KS. Vũ Đình Thung
 
Liên hiệp KHSX ĐC XD&MT phía Nam
 
79
 
KS. Lê Quang Thủy
 
Hội Công nghệ Đá màu Thiên nhiên
 
80
 
KS. Đoàn Sinh Huy
 
Liên hiệp KHSX Địa chất Nam Bộ
 
81
 
TS. Đào Mạnh Tiến
 
Hội Địa chất Biển Việt Nam
 
83
 
PGS.TS Phạm Huy Tiến
 
Hội Trầm tích Việt Nam
 
84
 
 PGS. TS. Nguyễn Trọng Tín
 
UV Đoàn Chủ tịch THĐCVN
 
85
 
TS. Quách Đức Tín
 
Vụ Hợp tác Quốc tế, KH&CN-Tổng cục ĐC&KSVN
 
86
 
 GS.TS Trần Văn Trị
 
Phó Chủ tịch Tổng hội Địa chất Việt Nam
 
87
 
GS.TS Phan Trọng Trịnh
 
Hội Kiến tạo Việt Nam
 
88
 
TS. Nguyễn Đại Trung
 
Hội Địa mạo - Đệ tứ Việt Nam
 
89
 
KS. Bùi Minh Trung
 
Trung tâm Tư vấn, Kiểm định nền móng công trìn
 
90
 
PGS.TS Nguyễn Ngọc Trường
 
Hội Khoáng thạch học Việt Nam
 
91
 
TS. Trần Tân Văn
 
Viện trưởng Viện KH Địa chất & Khoáng sản
 
92
 
 TS. Nguyễn Thành Vạn
 
UV Đoàn Chủ tịch THĐCVN
 
93
 
KS. Hoàng Quang Vinh
 
Trung tâm KTĐC và Xử lý nền móng
 
94
 
TS. Vũ Văn Vĩnh
 
Hội Địa mạo – Đệ tứ Việt Nam
 
95
 
KS. Nguyễn Văn Vượng
 
Hội Địa chất Than – Khoáng sản Việt Nam
 
96
 
PGS.TS Nguyễn Văn Vượng
 
Hội Kiến tạo Việt Nam
 
97
 
KS. Nguyễn Yên
 
Hội Địa chất Than Hà Nội
   

BAN KIỂM TRA KHÓA VII

 

 
 
 
  
KS Nguyễn Đông Hưng
PGS.TS.  
Nguyễn Xuân Thảo
 
TS Lê Ái Thụ

  

Hỗ trợ trực tuyến

Video

Liên kết website

christian louboutin outlet Bvlgari replica Moncler Outlet Online Christian Louboutin Replica christian louboutin replica Christian Louboutin Replica lululemon outlet online Moncler Outlet Online