HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

HỌP BAN LÃNH ĐẠO TRUNG ƯƠNG HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN KHAI THÁC VIỆT NAM

Cập nhật: 4/19/2021 10:18:01 AM

        Thành phần tham dự cuộc họp gồm: Chủ tịch,  các Phó chủ tịch và Tổng thư ký Hội.

   

Cuộc họp đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội từ sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV đến hết quý 1/2021; Phương hướng hoạt động của Hội từ quý II đến hết năm 2021 và kế hoạch đóng nhận Huân chương lao động Hạng nhì.

         

Ban lãnh đạo TƯ Hội cũng đã thống nhất thành lập các ban hoạt động của Hội.