HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

DANH SÁCH BCH TRUNG ƯƠNG HỘI KHOÁ IV - NHIÊM KỲ 2020-2025

Cập nhật: 5/4/2021 9:29:25 AM

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN- KHAI THÁC VIỆT NAM

KHÓA IV  NHIỆM KỲ (2020-2025)

(Kèm theo Nghị quyết số:           /NQ HCNK-KT ngày 29-11-2020)

  (theo thứ tự A, B,C…)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Trần Văn Bản

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

ĐT: 0913234179

2

Khiếu Hữu Bộ

TS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

bokhieu54@gmail.com; ĐT: 0912 010933

3

Nguyễn Chí Cao

KS

Công ty FOUNTECH

ĐT: 097.8348866

fountech@gmail.com

4

Nguyễn Văn Chính

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

ĐT: 0903254067

5

Vũ Cao Cường

KS

Chi hội Công nghệ Khoan Đông Bắc

ĐT 0976200755

yamatocuong@gmail.com

6

Vũ Văn Dũng

NGUT.Th.S

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

Dungvuvan53@gmail.com;

ĐT: 0913 258303

7

Lê Văn Dựng

KS

Chi hội Công nghệ khoan –Khai thác TP. HCM ĐT: 0903996610

dunglv.katmt@gmail.com; 

8

Lê Kim Đồng

KS

Viện Công nghệ Khoan- Khai thác;

              Lekimdong777@yahoo.com

                     ĐT: 0903815714

9

Vũ Văn Đông

TS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

vudongvmg@yahoo.com;

ĐT: 0913 262533

10

Bùi Việt Đức

TS

Công ty DPEC

info@dpec.com.vn; ĐT: 0908500678

11

Vũ Văn Đức

KS

Chi Hội Khoan Sơn Hà

sonhaquangninh@gmail.com; ĐT:0903437459

12

Nguyễn Văn Giáp

TS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

 giaptbdk@gmail.com; ĐT: 0913213980

13

Nguyễn Văn Hải

ThS

Chi hội Công nghệ Khoan Đông Bắc

ĐT:094 7815636

Nguyenhai.ktd@gmail.com

14

Đỗ Văn Hiến

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

ĐT: 0913502315

15

Phạm Bá Hiển

KS

Chủ tịch Chi hội Khoan- Khai thác TP Vũng Tàu; ĐT: 0916163265

Hienpb12@gmail.com

16

Nguyễn Xuân Hòa

TS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

hoanx56@gmail.com; ĐT: 0912398234

17

Trần Quốc Hòa

KS

Công ty Nước và Môi trường Hoàng Gia;

quochoa1506@yahoo.com.vn

ĐT: 0903 902 039

18

Lê Hùng

KS

Hội Công nghệ Khoan- Khai thác Việt Nam. ĐT: 0913590794

19

Nguyễn Tiến Hùng

TS

Bộ môn Khoan- Khác, Trường Đại học Mỏ Địa chất;

ĐT:0916190686

Rggru1@gmail.com

20

Bùi Thị Hương

CN

Viện Công nghệ Khoan

Thuhahai05@yahoo.com; ĐT: 0912993582

21

Đỗ Quang Khánh

TS

Trường Đại học Bách khoa Tp. HCM

dqkhanh@hcmut.edu.vn;

ĐT: 0936397733

22

Đinh Hữu Kháng

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

           khangpvn@gmail.com;

         ĐT:  0982527561

23

Trần Đình Kiên

NGUT.PGS.TS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

trandinhkien@humg.edu.vn

ĐT: 0903226132

24

Dương Danh Lam

TS

Chi hội Công nghệ Khoan-Khai thác TP. Vũng Tàu;

ĐT:0913 882469

Lamdd2008@gmail.com

25

Cao Ngọc Lâm

NGUT.PGS.TS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

ĐT: 0913001976

26

Nguyễn Văn Lập

KS

Công ty CP Đầu t­ư phát triển ngành nước và Môi trường; wedico@yahoo.com.vn

ĐT: 0913203670

27

Vũ Văn Mạnh

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

manh.dcmo@gmail.com; ĐT: 0904047667

28

Lê Văn Nam

Th.S

Bộ môn Khoan- Khác, Trường Đại học Mỏ Địa chất; ĐT: 098 9082003

Namking60@gmail.com

29

Phạm Văn Nhâm

KS

Công ty Khảo sát Địa chất Hòa Hưng

nhamdmtc@gmail.com

ĐT: 0913595372

30

Nguyễn Danh Nhẽ

KS

Phân hội Công nghệ Khoan Hải Dương

levanthai99@gmail.com

ĐT: 0913596711

31

Hoàng Trọng Quang

ThS

Trường Đại học Bách khoa TP HCM

htquangbk75@yahoo.com,
htquang@hcmut.edu.vn

32

Nguyễn Minh Quân

KS

Viện Công nghệ Khoan

valentino81vn@yahoo.com;

ĐT: 0904398117

33

Dương Hùng Sơn

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

ĐT: 0913 765837

sondh@pvi.pvn.vn

34

Cao Tùng Sơn

KS

XN Liên doanh VIETSOVPETRO

35

Phạm Đức Thông

KS

Chi hội Công nghệ Khoan-Khai thác

TP. Vũng Tàu;

ĐT: 091 8278920

36

Phạm Xuân Thành

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

dmtcvn@gmail.com; ĐT:0912386870

37

Phạm Thành

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

Phamthanh50@gmail.com; ĐT:0904278800

38

Nguyễn Xuân Thảo

PGS.TS

Viện Công nghệ Khoan

thao.vimsat@gmail.com; ĐT: 0912015585

39

Nguyễn Văn Thịnh

TS

Bộ môn TB dầu khí và CT Trường Đại học Mỏ- Địa chất:

ĐT: 0913044198 nvthinhst@gmail.com

40

Trần Văn Tân

TS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

ĐT:0913316865

41

Nguyễn Văn Tất

KS

TT Công nghệ Khoan – Khai thác;

nguyenvantatvbg@gmail.com

ĐT:0923202681

42

Phạm Xuân Toàn

TS

Viện Dầu Khí

ĐT: 0913222363

toanpx61@gmail.com

43

Nguyễn Văn Toàn

KS

Ban Khai thác Tập đoàn Dầu khí

ĐT: 0904059091

44

Nguyễn Trần Tuân

TS

Khoa Dầu khí, Tr­ường Đại học Mỏ - Địa chất; nguyentrantuan1102@gmail.com

ĐT: 0989556779 ; ĐT: 0969682222

45

Nguyễn Anh Tuấn

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

 tuanvimc@gmail.com;

 ĐT: 0915575537

46

Nguyễn Duy Tuấn

TS

Viện Công nghệ Khoan

 tuannd.vk@gmail.com;

ĐT: 0913537739

47

 Nguyễn Văn Tuấn

          KS

         Công ty CP Khoan và KSĐC 

                    ĐT: 0983098899

48

Phan Ngọc Trung

TS

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam,

             trungpn@vpi.pvn.vn;

               ĐT: 0913 594 102;

49

Đỗ Văn Trường

KS

Chi hội Công nghệ Khoan Đông Bắc.

truongdtg@gmail.com; ĐT:0904332988

50

Lưu Thế Trường

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

 luuthetruong49@gmail.com;

ĐT: 0918761837

51

Triệu Hùng Trường

PGS.TS

Trường Đại học Mỏ- Địa chất

hungtruong.trieu@gmail.com

ĐT: 0963990202; ĐT: 01687275686

52

Nguyễn Văn Trường

Th.S

Trung tâm CN khoan- Tông Cty Khảo sát

ĐT: 090 4068738

53

Lê Văn Vát

Th.S

Tr­ường cao đẳng Công nghiệp và Thương mại Phúc Yên

vatlv@pci.edu.vn; ĐT: 0988949658

54

Nguyễn Thế Vinh

PGS.TS

Khoa Dầu khí-Trường Đại học Mỏ- Địa chất

vinhumg@gmail.com; ĐT:0983655056

55

Nguyễn Văn Vọng

KS

Chi Hội Công nghệ Khoan Thịnh Lâm.

minhvong79@gmail.com; ĐT: 0914990278

 

Tổng số: 55 Ủy viên BCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH

THƯỜNG VỤ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN- KHAI THÁC VIỆT NAM

KHÓA IV  NHIỆM KỲ (2020-2025)

(Kèm theo Nghị quyết số:           /NQ HCNK-KT ngày 29-11-2020)

  (theo thứ tự A, B,C…)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Trần Văn Bản

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

ĐT: 0913234179

2

Khiếu Hữu Bộ

TS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

bokhieu54@gmail.com;

ĐT: 0912 010933

3

Vũ Văn Dũng

NGUT. Th.S

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

Dungvuvan53@gmail.com

ĐT: 0913 258303

4

Lê Kim Đồng

KS

Viện Công nghệ Khoan- Khai thác;

Lekimdong2003@yahoo.com

ĐT: 0903815714

5

Vũ Văn Đông

TS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

vudongvmg@yahoo.com

ĐT: 0913 262533

6

Bùi Việt Đức

TS

Giám đốc Cty DPEC. ĐT:0908500678

info@dpec.com.vn; ĐT: 0908500678

7

Nguyễn Văn Chính

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

8

Đỗ Cao Cường

KS

Chi hội CN Khoan Đông Bắc

ĐT 0976200755; yamatocuong@gmail.com

9

Nguyễn Văn Giáp

TS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

giaptbdk@gmail.com; ĐT: 0913213980

10

Phạm Bá Hiển

KS

Chi hội CN Khoan-Khai thác TP. Vũng Tàu; ĐT: 0916163265; Hienpb12@gmail.com

11

Đỗ Văn Hiến

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

ĐT: 0913502315

12

Trần Quốc Hòa

KS

Cty Nước và Môi trường Hoàng Gia;

quochoa1506@yahoo.com.vn

ĐT:0903 902 039

13

Trần Đình Kiên

NGUT.PGS.TS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

trandinhkien@humg.edu.vn

ĐT: 0903226132

14

Vũ Văn Mạnh

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

manh.dcmo@gmail.com

ĐT: 0904047667

15

Phạm Thành

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

Phamthanh50@gmail.com

ĐT:0904278800

16

Nguyễn Xuân Thảo

PGS.TS

Viện Công nghệ Khoan

thao.vimsat@gmail.com;

ĐT: 0912015585

17

Trần Văn Tân

TS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

ĐT:0913316865;

18

Phạm Xuân Toàn

TS

Viện Dầu khí

ĐT: 0913222363; toanpx61@gmail.com

19

Nguyễn Duy Tuấn

TS

Viện Công nghệ Khoan

tuannd.vk@gmail.com;

ĐT: 0913537739

20

Phan Ngọc Trung

TS

Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam,

trungpn@vpi.pvn.vn

ĐT: 0913 594 102;

21

Nguyễn Thế Vinh

PGS.TS

Khoa Dầu khí -Trường ĐH Mỏ- Địa chất

vinhumg@gmail.com

ĐT:0983655056

 

Tổng số 21 người

 

 

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO  

HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN- KHAI THÁC VIỆT NAM

KHÓA IV  NHIỆM KỲ (2020-2025)

(Kèm theo Nghị quyết số:           /NQ HCNK-KT ngày 29-11-2020)

  (theo thứ tự A, B,C…)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

CHỨC VỤ

1

Lê Kim Đồng

KS

Viện Công nghệ Khoan - KT;

Lekimdong2003@yahoo.com

               ĐT: 0903815714

Phó chủ tịch

2

Vũ Văn Đông

TS

Hội CNKKT Việt Nam

vudongvmg02@gmail.com

ĐT: 0913 262533.

Phó chủ tịch

3

Phạm Thành

KS

Hội CNKKT Việt Nam

Phamthanh50@gmail.com; ĐT:0904278800

Phó chủ tịch

4

Trần Đình Kiên

NGUT.

PGS.TS

Hội CNKKT Việt Nam;

trandinhkien@humg.edu.vn

ĐT: 0903226132-

Phó chủ tịch

5

Phạm Bá Hiển

KS

Chi hội CN Khoan-Khai thác TP. Vũng Tàu; ĐT:  0916163265

Hienpb12@gmail.com

Phó Chủ tịch

6

Nguyễn XuânThảo

PGS.TS

Viện Công nghệ Khoan

thao.vimsat@gmail.com

ĐT: 0912015585

Chủ tịch

7

Phan Ngọc Trung

TS

Tập đoàn Dầu khí VN

 ĐT: 0913 594 102

trungpn@vpi.pvn.vn

Phó chủ tịch

8

Nguyễn Duy Tuấn

TS

Viện Công nghệ Khoan

tuannd.vk@gmail.com;

ĐT: 0913537739

Tổng Thư ký

9

Phạm Xuân Toàn

TS

Viện Dầu khí

ĐT: 0913222363;

 toanpx61@gmail.com

Phó chủ tịch

 

DANH SÁCH

BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG

HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN- KHAI THÁC VIỆT NAM

KHÓA IV  NHIỆM KỲ (2020-2025)

(Kèm theo Nghị quyết số:           /NQ HCNK-KT ngày 29-11-2020)

  (theo thứ tự A, B,C…)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

CHỨC VỤ TRONG BAN LÃNH ĐẠO HỘI

1

Trần Văn Bản

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

Trưởng Ban

2

 Trần Quốc Hòa

 KS

Công ty Nước và Môi trường Hoàng Gia

Phó Trưởng ban

3

 Bùi Thị Hương

CN

ViÖn CN Khoan,

Ủy viên

4

Nguyễn Tử Vinh

ThS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

Ủy viên

5

Nguyễn Hoài Vũ

TS

Chi hội CN Khoan-Khai thác Vũng Tàu

Ủy viên

                                                                    

BCH TƯ HỘI

                                 CÔNG NGHẸ KHOAN – KHAI THÁC VIỆT NAM