HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

Cơ sở thiết kế Công trình biển phục vụ dầu khí

Cập nhật: 5/4/2012

 
 
 
 

 
Cơ sở thiết kế Công trình biển
phục vụ ngành Dầu khí
 
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu Bảng
GCV.KS. Trần Văn Bản
 
 
1.   Các dạng công trình biển trong dầu khí
2.   Cơ sở của phương pháp tính toán công trình biển
3.   Sóng biển
4.   Các tải trọng tính toán
5.   Tính toán móng trụ cố định khung
6.   Tính toán trụ cố định theo sơ đồ khung
7.   Động lực học công trình biển
8.   Giàn nổi
9.   Tải trọng của gió và nước biển
10. Sức nổi, ổn định và duy trì giàn khoan nổi tại vị trí cần thiết
11. Giàn khoan mềm cố định, giàn tự nâng và công tác thiết kế