HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

Thăm dò địa chấn trong địa chất dầu khí

Cập nhật: 4/30/2012

 
 
 
THĂM DÒ ĐỊA CHẤN TRONG ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ
 
Tác giả: NGƯT.GS.TSKH Mai Thanh Tân
 
1. Khái quát về địa chấn trong địa chất dầu khí

2. Cơ sở của phương pháp thăm dò địa chấn

3. Kỹ thuật phát và thu sóng địa chấn

4. Xử lý số liệu địa chấn

5. Địa chấn – Địa tầng

6. Địa chấn 3D

7. Địa chấn tầng chứa

8. Địa chấn khúc xa.