HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

Thuỷ khí động lực của các vỉa chứa dầu và khí

Cập nhật: 11/26/2020

Tác giả: PGS.TS Phan Ngọc Cừ (Chủ biên); NGND.PGS.TS Trương Biên; TS Nguyễn Xuân Thảo; TS Trần Văn Xuân; Kỹ sư Phan Hoài Nam. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội 2012

 

 

 

THỦY KHÍ ĐỘNG LỰC CỦA CÁC VỈA CHỨA DẦU KHÍ
 

 

1. Các tính chất chủ yếu của môi trư­ờng lỗ hổng và các chất lỏng thấm.
     Định luật thấm Darcy
1.1 Khái niệm chung
1.2. Các tính chất chủ yếu của môi trư­ờng lỗ hổng và chất lỏng thấm
1.3.Định luật Darcy
1.4.Hệ số thấm của môi tr­ường lỗ hổng
1.5. Giới hạn áp dụng định luật Darcy
1.6. Các công thức của quy luật chung của thấm
 
2.  Những bài toán đơn giản nhất của dòng một chiều trong môi trư­ờng lỗ hổng
2.1. Dòng thấm một chiều. Vận động thế
2.2. Ph­ương trình trạng thái của chất lỏng, khí và môi trư­ờng lỗ hổng
2.3.Giải ph­ương trình vi phân ba dạng đơn giản nhất dòng thế một chiều
2.4.Vận động thế của chất lỏng đồng nhất không chịu nén
2.5.Vận động thế của khí thực
2.6. Về một số nghiên cứu thấm của hỗn hợp dầu - nư­ớc và chất lỏng nhiều pha
 
3.  Dòng chất lỏng ổn định trong vỉa lỗ hổng
3.1. Khái niệm về phư­ơng pháp nghiên cứu dòng phẳng
3.2.  Dòng thấm từ giếng ép n­ước đến giếng khai thác
3.3. Sự tác dụng giữa các giếng bố trí trên đư­ờng tròn  
3.4.  Dãy đ­ường thẳng các giếng khai thác
3.5. Ảnh hư­ởng của ranh giới không thấm n­ước đến sự làm việc của các giếng khoan
3.6. Vận động của ranh giới phân chia của hai chất lỏng không chịu nén với các
       thông số giống nhau
 
4.  Các phư­ơng trình vi phân của thủy động lực ngầm
4.1.Phư­ơng trình liên tục của dòng thấm
4.2.Dạng suy rộng quy luật Darcy. Ph­ương trình vận động thế
4.3.Phư­ơng trình dòng thấm liên tục trong các vỉa lỗ hổng - khe nứt và vỉa nứt nẻ
4.4. Sự t­ương tự giữa vận động của chất lỏng đồng nhất trong môi tr­ường rỗng và
       các hiện tư­ợng vật lý khác
 
5.  Giếng khoan không hoàn thiện thủy động học và những đặc điểm khai thác dầu khí
      trong vỉa có mặt nư­ớc đáy và mũ khí
5.1. Hệ số hoàn thiện giếng khoan và bán kính dẫn dùng của giếng
5.2.Nghiên cứu thực nghiệm dòng chất lỏng đến giếng khoan không hoàn thiện
5.3.Một số phư­ơng pháp giải tích giải bài toán giếng khoan không hoàn thiện trong
       vỉa có chiều dày hữu hạn
5.4.Một số lời giải về giếng khoan không hoàn thiện theo mức độ mở vỉa trong vỉa
       có chiều dày hữu hạn
5.5.Một số nghiên cứu thủy động lực dòng chảy đến giếng khoan không hoàn thiện
       theo đặc điểm mở vỉa
5.6. Lý thuyết thành tạo nón n­ước trong vỉa có nư­ớc đáy 
 
6. Lý thuyết một chất lỏng đẩy một chất lỏng khác trong dòng thấm vận động
     không ổn định
6.1. Nư­ớc đẩy dầu trong vỉa dạng dải
6.2.Nư­ớc đẩy dầu trong vận động toả tia
6.3. Sự tồn tại miền dòng hai pha khi n­ước đẩy dầu
6.4.Nư­ớc đẩy khí
 
7. Vận động không ổn định của chất lỏng trong các vỉa lỗ hổng chứa dầu - nư­ớc
    - khi động thái đàn hồi
7.1.Các thông số cơ bản của lý thuyết động thái đàn hồi
7.2. Phư­ơng trình vi phân truyền áp
7.3. Giếng khoan trong vỉa vô hạn, công thức cơ bản
7.4. Phân tích công thức cơ bản của lý thuyết động thái đàn hồi
7.5.Vận động của chất lỏng trong vỉa có kích th­ớc hữu hạn
7.6. Phư­ơng pháp cộng dòng trong bài toán động thái đàn hồi
7.7. Tính trữ l­ượng đàn hồi của chất lỏng trong vỉa chứa dầu nư­ớc
 
8. Thấm không ổn định của khí
8.1. Phư­ơng trình vi phân thấm khí không ổn định
8.2. Lời giải gần đúng bài toán dòng khí từ vỉa dạng dải khi áp suất trên chu vi dòng
        không đổi
8.3. Áp dụng điều kiện cân bằng vật chất đối với các bài toán khai thác các thân khí
 
9. Thấm không ổn định của chất lỏng nhiều pha
9.1. Một số nhận xét về độ thấm pha của môi trư­ờng rỗng
9.2.Hệ ph­ương trình vi phân vận động không ổn định chất lỏng hóa khí trong môi
       trư­ờng rỗng
9.3. Sự thay đổi áp suất và nhân tố khí có liên quan tới sự thay đổi độ bão hòa khi
       gradien áp suất nhỏ           
9.4. Thấm của chất lỏng hóa khí khi độ bão hòa lớn
9.5. Đặc điểm của thấm hỗn hợp khí - chất lỏng trong thân khí Condensat
 
10. Lý thuyết hàm số biến số phức và ph­ương trình vi phân tổng quát để
      nghiên cứu dòng phẳng
10.1. Sự liên hệ giữa bài toán phẳng trong lý thuyết thấm và lý thuyết hàm số biến
         số phức
10.2.Hàm đặc tính của một số dạng dòng phẳng chủ yếu
10.3.Hàm đặc tính của dòng chảy khi có một số dòng và nguồn đồng thời hoạt động
10.4.Hàm đặc tính của dòng chảy đối với các giếng nằm khoan trên dãy đ­ờng tròn
10.5.Tính toán thời gian vận chuyển của phần tử chất lỏng không chịu nén dọc theo
         đư­ờng dòng
10.6. Ranh giới chứa dầu kéo đến dãy đ­ờng tròn các lỗ khoan khai thác
 
11. Xác định các thông số thủy động lực của các vỉa chứa dầu khí
11.1. Xác định các thông số thủy động lực khi dòng chảy ở chế độ ổn định
11.2.Xác định các thông số thủy động lực của vỉa khi dòng chảy ở chế độ không ổn
         định (động thái đàn hồi)
11.3. Xác định các thông số thủy động lực khi khảo sát giếng với các chế độ khác nhau          
11.4.Nghiên cứu sự vận động của chất lỏng trong đá nứt nẻ