HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

Tên tài liệu Tải về
Kỷ yếu Hội công nghệ khoan - khai thác
Nguồn nguyên liệu khoáng...
ĐỔI MỚI KĨ THUẬT ĐỊA CHẤT TRONG CÔNG TÁC TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ KHOÁNG SẢN CÓ ÍCH
Thăm lại Trường xưa
Cơ sở thiết kế Công trình biển phục vụ dầu khí
Tài liệu nghiên cứu về khoan và khai thác mỏ