HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ III

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ III

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội công nghệ khoan - khai thác Việt Nam lần thứ 3

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội công nghệ khoan - khai thác Việt Nam lần thứ 2

Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội (1983-2013)

Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội (1983-2013)

KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM.

2 3